* Säännöt *

VENEILYSEURA MERITUULEN SÄÄNNÖT


1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

Yhdistyksen nimi on Veneilyseura Merituuli ry ja sen kotipaikka on Turku. Näissä säännöissä nimitetään yhdistystä seuraksi. Seura on perustettu 12.1.1983 ja sen kieli on Suomi.


2 § SEURAN TARKOITUS JA TOIMINTA

Seuran tarkoituksena on herättää, ylläpitää ja tukea harrastusta veneilyyn ja kilpapurjehdukseen, vaalia hyviä merimiestapoja ja edistää niiden leviämistä kaikkien veneilijöiden keskuuteen, toimia merimies- ja veneilytaitojen kehittämiseksi sekä saariston ja kulttuurin säilymisen puolesta ja vahvistaa jäsenistön yhteenkuuluvaisuutta perheveneilyseurana. Tarkoitustensa toteuttamiseksi seura:

 • järjestää kilpa-, matka- ja harjoituspurjehduksia
 • järjestää koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia, kokouksia sekä muita veneilijöiden tapaamisia
 • harjoittaa julkaisutoimintaa
 • hankkii ja ylläpitää jäsenille tarkoitettuja saaritukikohtia niihin liittyvine palveluineen
 • pyrkii yhteistoimintaan saaristolaisten, muiden yhteisöjen sekä viranomaisten kanssa

Toimintansa tukemiseksi seura voi järjestää maksullisia yleisötilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan, sekä ottaa vastaan lahjoituksia.

Seura on Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi.


3 § LIPPU

Seuran tunnuksena on Merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.


4 § JÄSENYYS

Seuran jäseniä ovat:

 • varsinaiset jäsenet eli vuosijäsenet
 • puolisojäsenet
 • juniorijäsenet
 • kannattavat jäsenet
 • kutsutut jäsenet
 • kunniajäsenet

Varsinaisia jäseniä ovat vuosijäsenet, joiden hyväksymisen suorittaa hallitus. Vuosijäsenen on liittymisvuotensa loppuun mennessä täytettävä vähintään 19 vuotta. Vuosijäsen on seuraan liittyessään velvollinen suorittamaan vuosikokouksen määräämän liittymismaksun.

Puolisojäseneksi hallitus voi hyväksyä vuosijäsenen avio- tai avopuolison. Puolisolta ei vaadita muuta kuin sopivuus yhdistyksen jäseneksi. Puolisojäsen on vapaa liittymismaksusta.

Juniorijäseneksi hallitus voi hyväksyä 6-18 vuotiaan henkilön. Juniorijäsen on yhdistykseen liittyessään velvollinen suorittamaan vuosikokouksen määräämän juniorien liittymismaksun. Juniorijäsen voi liittyä vuosijäseneksi sen vuoden alusta lähtien jona hän täyttää 19 vuotta.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattavan jäsenen liittymismaksusta päättää hallitus.

Kutsutuiksi jäseniksi voidaan seuran varsinaisessa kokouksessa hallituksen esityksestä kutsua ansioituneita henkilöitä.

Kunniajäseneksi voidaan varsinaisessa kokouksessa hallituksen esityksestä kutsua jäsen, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut seuran hyväksi ja sen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Kunniajäsenen, joka on toiminut seuran kommodorina, voi seura varsinaisessa kokouksessaan hallituksen esityksestä nimittää kunniakommodoriksi.

Liittyessään seuraan jäsen sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä, seuran kokouksen tekemiä päätöksiä sekä hallituksen antamia ohjeita ja suorittamaan seuralle tulevat maksut oikea-aikaisesti.

Ennen näiden sääntöjen voimaan tuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


5 § JÄSENMAKSUT

Vuosijäsenet, puolisojäsenet ja juniorijäsenet ovat velvollisia vuosittain suorittamaan vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. 19 - 25 -vuotiaille vuosijäsenille voidaan määrätä alennettu jäsenmaksu. Kannattavat jäsenet ovat velvollisia vuosittain suorittamaan hallituksen määräämän vuosimaksun. Kutsutut ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.


 6 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii seuran sääntöjen, kokouksen päätösten, hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten tai hyvien tapojen vastaisesti tai joka saamastaan kirjallisesta kehotuksesta huolimatta laiminlyö seuralle tulevien maksujen suorittamisen.

Erotetulla jäsenellä on oikeus yhden kuukauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan tehdä asiasta seuran hallitukselle kirjallinen valitus, jonka perusteella hallituksen on alistettava päätöksensä seuran seuraavan kokouksen ratkaistavaksi. Jos erottamisen perusteena on seuralle tulevien maksujen laiminlyönti, ei hallituksen erottamispäätöksestä voi valittaa.


7 § SEURAN VARSINAINEN JA YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seura pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen, vuosikokouksen, joka pidetään helmi-maaliskuussa. Kokouksen ajan ja paikan määrittää hallitus.

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun kymmenen (10) seuran jäsentä taikka vähintään 1/10 seuran jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella seuran vuosikokouksen määräämässä lehdessä tai kirjeitse tai sähköpostitse.


Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan läsnäolijat
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 9. Valitaan seuran kommodori, varakommodori ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 10. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
 11. Valitaan puheenjohtajat ja jäsenet seuran eri toimikuntiin tai annetaan hallitukselle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi
 12. Valitaan edustajat liiton kokouksiin tai annetaan hallitukselle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi
 13. Päätetään 7 §:n mukaisesti, miten kokouskutsut ja tiedonannot saatetaan jäsenistön tiedoksi
 14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 15. Kokouksen päättäminen

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniakommodorilla ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Puoliso-, juniori-, kannattavalla ja kutsutulla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.


8 § SEURAN HALLINTO

Seuran toimintaa johtaa ja sen talouden hoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa vuosikokouksen valitsema hallitus.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitukseen kuuluu

 • kommodori puheenjohtajana
 • varakommodori varapuheenjohtajana
 • neljä muuta jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi myös perustaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia hoitamaan seuran päämäärien mukaista toimintaa.

Kommodori ja varakommodori valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan, hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että kaksi jäsentä on erovuorossa vuosittain.

Hallitus kokoontuu kommodorin kutsusta tai hänen toimeksiannostaan ja on päätösvaltainen, kun vähintään neljä sen jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Kommodorin ollessa estynyt hoitamasta tehtäviään toimii varakommodori hänen sijaisenaan. Mikäli hänelläkin on este, hoitaa vanhin hallituksen jäsen kommodorin tehtäviä.

Seuran nimen kirjoittavat kommodori, varakommodori tai sihteeri, kaksi yhdessä.

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.


9 § MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

Seuran veneluetteloon merkitty vene ei saa kuulua samanaikaisesti toiseen vastaavanlaiseen seuraan.

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden välein pidetyssä seuran kokouksessa ja päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.

Seuran purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet varat johonkin purjehdusurheilua ja veneilyä edistävään tarkoitukseen. Varojen jaosta päättää purkupäätöksen tehnyt jälkimmäinen kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.


Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt nämä säännöt 18.10.2012.